Diagnoza autyzm

Autyzm jest całościowym zaburzeniem ogólnorozwojowym, które rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie i trwa całe życie. W zależności od głębokości zaburzeń oraz intensywności terapii jego objawy u poszczególnych osób są zróżnicowane. Nie istnieje jednolity obraz symptomatologiczny, dlatego literatura używa definicji "spektrum zaburzeń autystycznych". U dotkniętych nim dzieci obserwuje się objawy nieprawidłowego funkcjonowania wszystkich obszarów rozwoju. Pierwsze symptomy pojawiają się u już kilkunastomiesięcznych niemowląt. Warunkiem postawienia rozpoznania jest pojawienie się nieprawidłowości w relacjach społecznych, komunikowaniu się oraz  w rozwoju funkcjonalnej lub symbolicznej zabawy już przed 3 rokiem życia dziecka. Jednakże często diagnozuje się autyzm również u nastolatków, czy osób dorosłych. Brak terapii może doprowadzić do bardzo głębokich zaburzeń funkcjonowania w wieku późniejszym.

Objawy

Nieprawidłowości dotyczą między innymi dysfunkcji  wykorzystywania kontaktu wzrokowego do regulowania swoich relacji z otoczeniem (rodziną, kolegami) oraz interakcji społecznych. Dziecko nie nawiązuje kontaktu wzrokowego lub jest to kontakt bardzo krótkotrwały.

Autyzm będąc całościowym zaburzeniem rozwoju wpływa na wszystkie obszary funkcjonowania dziecka. Powoduje: zaburzenia relacji społecznych i kontaktu, trudności z podporządkowaniem się regułom społecznym wynikające z braku ich zrozumienia. Większość dzieci autystycznych jest niemówiąca, nie komunikuje się gestem, ma trudności ze wskazywaniem, naśladowaniem, spełnianiem poleceń. U dzieci autystycznych, które mówią często pojawiają się echolalie. Nie potrafią tworzyć dłuższych rozbudowanych wypowiedzi, mają trudności z inicjowaniem i podtrzymywaniem konwersacji. Cechuje je ograniczenie lub brak rozumienia pojęć abstrakcyjnych. Nawet wysoko funkcjonujące osoby dotknięte autyzmem przejawiają problemy z pragmatyką języka. Obserwuje się u nich zaburzenia zachowania – zaburzenia koncentracji uwagi, stereotypie i rytuały, koncentrowanie się na niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotów. Niejednokrotnie pojawiają się zachowania autoagresywne i agresywne.

Nasilenie poszczególnych objawów może być skrajnie silne, lub czasem ledwo zauważalne. Im starsze dziecko tym więcej można zaobserwować w jego zachowaniu zaburzeń wtórnych, będących konsekwencją autyzmu. U niektórych dzieci autystycznych pojawiają się także zaburzenia dodatkowe takie jak upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, wady wzroku, słuchu itp.

Wczesna diagnoza i wielokierunkowa terapia jest szansą na poprawę funkcjonowania dziecka w wieku późniejszym, a nawet szansą na "normalne życie".

Opracowany program terapeutyczny powinien być kompleksowy, indywidualnie dostosowany do potrzeb danego dziecka, tak by jak najefektywniej wspierać jego rozwój.

Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera 

Główny cel to określenie charakteru zaburzeń lub ich wykluczenie.

Przeprowadzona diagnoza powinna być zespołowa w oparciu o standard MAA (Multi-Agency Assessment).

Zespół diagnostyczny składa się z lekarza psychiatry, psychologa, pedagoga specjalnego, neurologopedy oraz terapeuty integracji sensorycznej.

Procedura diagnozy uwzględnia wszystkie sfery rozwoju dziecka.

Obejmuje:

  • wywiad z rodzicami – jego zakres dotyczy rozwoju psychofizycznego, komunikacji i zabawy, jak również relacji społecznych. Wywiad kliniczny przeprowadzany jest w formie arkuszy pytań, które wypełniają rodzice.
  • analiza dokumentacji dziecka- ważne jest by rodzice dostarczyli możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną oraz  materiały w formie nagrań video zawierające niepokojącące Rodzica zachowania dziecka.
  • obserwacja dziecka – jest to badanie pod kątem kryteriów diagnostycznych, prowadzona przez psychologa oraz pedagoga specjalnego. Podczas obserwacji przeprowadza się próby dotyczące funkcji poznawczych oraz komunikacyjnych, jak również celowej zabawy. Obserwacja najczęściej odbywa się w ciągu jednej wizyty, u niżej funkcjonujących dzieci może zostać podzielona na dwa spotkania.
  • badanie lekarskie (psychiatryczne)
  • II obserwacja dziecka – to spotkanie z terapeutą integracji sensorycznej oraz jeśli wystąpi potrzeba kolejne z psychologiem lub pedagogiem specjalnym.
  • wystawienie opinii przez każdego ze specjalistów, wspólne omówienie wniosków
  • przekazanie rozpoznania - pedagog omawia wyniki obserwacji oraz  informuje o możliwościach postępowania terapeutycznego.
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com