Orzeczenie o kształceniu specjalnym

Aby dziecko zostało uznane za niepełnosprawne w placówkach oświatowych, w tym w przedszkolu musi ono posiadać dokument – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dziecko z niepełnosprawnością w placówce edukacyjnej:
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być wydawane dzieciom z niepełnosprawnością. W systemie edukacji orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność mogą otrzymać dzieci:

  1. niesłyszące,
  2. słabosłyszące,
  3. niewidome,
  4. słabowidzące,
  5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  6. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  8. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  9. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, czyli wtedy, gdy u dziecka występuje więcej niż jedna z powyższych przyczyn, z których każda osobno kwalifikuje je do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje Zespół Orzekający lokalnej poradni psychologiczno-pedagogiczna, w przypadku niektórych zaburzeń i schorzeń (wady słuchu, wzroku, autyzm i zaburzenia pokrewne) poradnia specjalistyczna, wyznaczona przez Kuratorium Oświaty.

Poradnie obowiązuje rejonizacja ze względu na adres  przedszkola, do którego uczęszcza dziecko. W przypadku dzieci młodszych lub dzieci, które nie uczęszczają do żadnej placówki edukacyjnej, rodzice powinni zgłosić się do poradni właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Aby uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, należy zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej z zaświadczeniem lekarskim, potwierdzającym zaburzenia lub chorobę dziecka. Pomocne będą również: opinia z przedszkola oraz od specjalistów, np. psychologa, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, fizjoterapeuty.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej placówce. Etapy edukacyjne w rozumieniu prawa oświatowego to: edukacja przedszkolna (obejmująca zerówkę, nawet jeśli jest to zerówka szkolna), nauczanie początkowe (klasy 1-3), nauka w klasach 4-6, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.  Podczas wizyty w poradni dziecko jest badane przez psychologa, pedagoga oraz logopedę, a orzeczenie wydaje Zespół Orzekający.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera kolejno: diagnozę dziecka, zalecaną formę edukacji (m.in. oddział masowy, integracyjny, specjalny, szkoła zorganizowana w młodzieżowym ośrodku socjoterapeutycznym), zalecane formy rewalidacji, terapii i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sposoby realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com