Przedszkole we Wrocławiu

Opłaty:

  • wyprawka plastyczna 500 zł płatne raz w roku,
  • NW 29 zł,
  • czesne 400 zł godziny 8.00-14.00

W przedszkolu nasze grupy terapeutyczne są podzielone według wieku oraz poziomu funkcjonowania dzieci:

Przedszkole OŁTASZYŃSKA

Grupa A - Świerszcze

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego zajęcia edukacyjne grupy realizowane są w oparciu o Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze przedszkole” autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej. Zajęcia dostosowane są indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze szczególnym uwzględnieniem różnic w tempie rozwoju każdego z chłopców.

W pracy z naszymi wychowankami  wykorzystujemy różne metody i techniki pracy, które wszechstronnie stymulują rozwój dzieci m.in. metodę porannego krągu, arteterapię, Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Pedagogikę Marii Montessori, metodę Klanzy, metodę neurobiologiczną prof. Jagody Cieszyńskiej, wspomagające formy komunikacji pozawerbalnej AAC, metodę Affolter, Program Aktywności Knillów i wiele innych metod pedagogicznych.

Szczególny nacisk kładziemy na aktywność dziecka, jako  główne źródło uczenia się, kreatywności i zdobywania doświadczeń, zarówno indywidualnych jak i społecznych. Staramy się rozwijać u chłopców umiejętności prospołeczne takie jak: odpowiedzialność, współdziałanie, kompromis, radzenie sobie
w różnych sytuacjach. Aktywne dziecko uczy się bowiem podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności za siebie, rozumienia potrzeb swoich i innych, panowania nad swoimi emocjami,  umiejętności wyrażania uczuć, empatii, komunikowania swoich myśli,  nawiązywania kontaktów interpersonalnych, rozwiązywania problemów, radzenia sobie z trudnościami.

Grupa B - Żabki

Do grupy uczęszczają dzieci 4- i 5-letnie, których rozwój, podczas diagnozy zespołowej, został oceniony bardzo wysoko. Wprowadzona podstawa programowa niczym się nie różni od programu przedszkoli masowych, a jej realizacja uwzględnia dodatkowo potrzeby dzieci ze spektrum autyzmu. Warunkiem zakwalifikowania dziecka do grupy jest wysoki współczynnik ilorazu rozwoju. Dodatkowo program tej grupy rozszerzono o dodatkowe elementy związane z rozwojem umiejętności w takich dziedzinach jak: czytanie globalne, matematyka (wg metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej), Metoda Dobrego Startu, rytmika, metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Dużą część czasu poświęcamy na kształtowanie umiejętności społecznych, gry i zabawy integrujące oraz mowę i komunikację. Jednym z naszych nadrzędnych celów jest usprawnienie umiejętności komunikacyjnych naszych dzieci.  Dzieci uczęszczające do „Żabek” uwielbiają muzykoterapię oraz dogoterapię z Kluskiem. W naszej grupie duży nacisk stawiamy na odkrywanie świata oraz poszerzanie percepcji otaczającej nas rzeczywistości. Stworzyliśmy, więc autorski program, w którym organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi. Odwiedzają nas przedstawiciele różnych zawodów, osoby posiadające pasje oraz ciekawe wykształcenia. Staramy się także organizować wycieczki do ciekawych miejsc, aby dzieci zaznajomiły się z otaczającym ich światem, mogły go odkrywać w realnych warunkach. Stawiamy także na samodzielność naszych maluchów, więc sami raz w tygodniu przygotowujemy śniadania.

Grupa C - Muchomorki

Grupa Muchomorki liczy czwórkę dzieci. Terapia w grupie jest skoncentrowana na rozwijaniu u dzieci kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Zajęcia są zaprojektowane tak, aby dzieci poprzez zabawę nawiązywały relacje z otoczeniem. Terapeuci pracujący w grupie poprzez swoją postawę i nastawienie emocjonalne angażują dzieci w aktywność. Sprawia ona dzieciom radość przez co w naturalny sposób nabywają umiejętności społeczne. W każdej zabawie zwracamy uwagę na budowanie naprzemiennych interakcji, rozwijanie naśladownictwa, motywacji do komunikacji i uważności na drugą osobę. Terapia jest dostosowana do etapu rozwojowego na którym dzieci się znajdują. W programie edukacyjnym zgodnym z podstawą programową wychowania przedszkolnego zostały uwzględnione potrzeby dzieci ze spektrum autyzmu. Do każdego podopiecznego podchodzimy indywidualnie, dostrzegamy mocne strony oraz zwracamy uwagę na potrzeby sensoryczne. Stosujemy różne metody i techniki pracy, które wszechstronnie stymulują rozwój dzieci. Wykorzystujemy między innymi metodę porannego kręgu, arteterapię, Metodę Dobrego Startu, Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metodę werbo-tonalną, logorytmikę. Projektując zajęcia wykorzystujemy wiedzę zdobytą na szkoleniach i warsztatach, sięgamy do różnych źródeł książkowych, współpracujemy z innymi terapeutami, a także wymyślamy własne autorskie zabawy. W naszym działaniu stawiamy na kreatywność, elastyczność i różnorodność.

Muchomorki lubią wyrażać siebie poprzez działalność plastyczną z wykorzystaniem naturalnych materiałów, wierszyki i piosenki z pokazywaniem, zabawy w udawanie, szczególnie w kawiarenkę i sklep, inscenizacje obrazkowe do wierszyków i piosenek, zabawy naśladowaniem z wykorzystaniem zabawek (figurki, domki, pociąg), grę na gitarze. U Muchomorków zawsze panuje pozytywna atmosfera, ciepło i serdeczność, dzieci zachwycają i inspirują Panie każdego dnia.

Grupa D - Pszczółki

Terapia w grupie Pszczółek opiera się na indywidualnym podejściu do każdego dziecka uwzględniając jego potrzeby i możliwości rozwojowe. Nasze działania skupiają się w obrębie strefy najbliższego rozwoju. Strefa najbliższego rozwoju dotyczy tych umiejętności, które dziecko wykonuje z pomocą terapeuty, a więc naszym celem jest dążenie do osiągnięcia pełnej samodzielności w tym zakresie. Duży nacisk kładziemy na nawiązywanie kontaktu wzrokowego, budowanie relacji dziecka z innymi osobami i rozwój kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Organizujemy zajęcia w ten sposób, aby dziecko miało możliwość poznawania świata poprzez wszystkie zmysły. Szczególną uwagę poświęcamy także rozwojowi samodzielności zarówno w zakresie samoobsługi, edukacji jak i również społecznego funkcjonowania. Zajęcia prowadzimy w sposób urozmaicony, sięgamy do wielu środków, metod i form pracy. Staramy się, aby materiały wykorzystywane podczas zajęć były jak najbardziej atrakcyjne, tak aby w maksymalny sposób skupić uwagę dziecka i skłonić je do czynnego udziału w zajęciach. Ulubionymi zabawami Pszczółek są logopedyczne historyjki obrazkowe i ich inscenizacje, zabawy ruchowe (w szczególności zabawy na sygnał), zabawy społeczne i zabawy sensoryczne. Dużą przyjemność sprawiają im także zabawy z piosenką lub wierszykiem połączone z gestem i naśladowaniem sekwencji ruchów. W oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego konstruujemy autorskie programy nauczania, które dostosowane są do poziomu funkcjonowania grupy. W swojej pracy sięgamy do metod:

- Program Rozwoju Relacji RDI;
- Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne;
- elementy terapii behawioralnej;
- Metoda Dobrego Startu;
- Stymulacja lewej i prawej półkuli mózgu wg Agnieszki Bali;
- Program rozwijający percepcję wzrokową M.Frostig;
- Program Aktywności M.C. Knill;
-edukacja matematyczna metodą Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej;
- symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania wg Jagody Cieszyńskiej;
- czytanie globalne metodą Domana;
- metoda werbo-tonalna;
- logorytmika

 

Przedszkole JAWOROWA

Grupa A - Słoneczka

Zajęcia w ciągu dnia realizujemy zgodnie ze stałym planem dnia. Praca terapeutyczno- edukacyjna z chłopcami opiera się o cztery filary celów odpowiadające za: komunikację (wykorzystujemy alternatywne i wspomagające metody komunikacji), samoobsługę, pracę nad zachowaniem oraz edukację. W codziennej pracy staramy się kreować zajęcia, które są atrakcyjne dla naszych dzieci, opierając się na indywidualnych zainteresowaniach i predyspozycjach każdego z dzieci. Ważna dla nas jest współpraca z rodzicami, udział w społecznym życiu przedszkola oraz uśmiech na twarzach wychowanków. Codziennie bawimy się, wplatając w zabawę cele terapeutyczno- edukacyjne. Cieszą nas efekty naszej pracy oraz wspólnie spędzony czas.

Grupa B - Biedronki

Kameralna atmosfera pozwala na skoncentrowaniu się na indywidualnym, wszechstronnym rozwoju każdego z wychowanków, uwzględniając ich aktywność w sferze: poznawczej, intelektualnej, fizycznej, społecznej i emocjonalnej.
W tym wieku dziecko poznaje otaczający je świat, aktywnie go eksplorując i ucząc się samodzielności – wspieramy je na każdym kroku oraz czerpiemy radość nawet z najmniejszych postępów. Pracujemy w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego i Kształcenia Ogólnego oraz elementy najnowszych metod i technik terapeutycznych (m.in.: Metoda Rozwoju Relacji – RDI, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Pedagogika zabawy – Klanza, Terapia Ręki, Programy Aktywności Knillów, Stymulacja Polisensoryczna „Poranny krąg”).
Pani Asia i Panie Anie wkładają całe serca w troskę o dzieci oraz wiele uczą się od nich każdego dnia .

Grupa C - Żuczki

Do Żuczków uczęszcza czworo dzieci. Realizujemy podstawę programową dla 5- i 6-latków, przygotowując naszych podopiecznych na kolejny etap edukacyjny – poszerzamy i porządkujemy wiedzę o świecie, wypracowujemy i doskonalimy umiejętności niezbędne do osiągnięcia gotowości szkolnej.

Bardzo istotny jest dla nas rozwój kompetencji społecznych, nad czym pracujemy  poprzez różnego typu aranżowane zabawy i aktywności, ale też włączanie dzieci w rzeczywiste działania społeczne przy okazji wspólnych wyjść i wycieczek. Jednocześnie pamiętamy o nadrzędnym znaczeniu modelowania w nabywaniu prawidłowych i ogólnie akceptowalnych zachowań z tego obszaru. Duży nacisk kładziemy także na samodzielność dzieci, w tym na ich umiejętności samoobsługowe.

Żuczki bardzo lubią ruch, dużo czasu poświęcamy więc na wspólne zabawy angażujące dużą motorykę, zwracamy też uwagę na systematyczne przerwy sensoryczne. Czerpiemy radość z masażyków i zabaw paluszkowych. Wspieramy Żuczki w rozwoju wyobraźni i indywidualnej ekspresji, stwarzając warunki do swobodnych działań plastycznych, konstrukcyjnych itp. Słuchamy naszych dzieci i poświęcamy im uwagę.

Bardzo ważna jest dla nas ścisła współpraca ze wszystkimi specjalistami, a przede wszystkim szczera i otwarta komunikacja z rodzicami. Wierzymy, że tylko pracując zespołowo możemy osiągać zamierzone cele i efektywnie wspierać naszych podopiecznych we wszechstronnym rozwoju.

Każdy Żuczek jest na swój sposób wyjątkowy – ma indywidualne potrzeby rozwojowe, ale też mocne strony i niepowtarzalny potencjał. Razem tworzą bardzo wesoła i zgraną grupę, praca z którą daje wiele radości i satysfakcji.

W codziennych sukcesach i trudnościach towarzyszy Żuczkom dwójka terapeutów –konsekwentnych, ale przede wszystkim cierpliwych i zaangażowanych w swoje działania.

Grupa D - Poziomki

„Poziomki” to czwórka wspaniałych maluchów w wieku 3-4lata, które z radością i uśmiechem poznają świat. W grupie pracuje dwóch terapeutów kierujących się w codziennych działaniach indywidualnych podejściem do każdego dziecka uwzględniając potrzeby i trudności każdego z nich. Plan terapii opieramy na mocnych stronach dziecka nieustannie podkreślając istotę roli Rodziców oraz środowiska domowego. W grupie pracujemy nad realizacją celi długoterminowych takich jak np. samoobsługa, rozwój kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Zauważamy, doceniamy i chwalimy nawet małe sukcesy naszych podopiecznych, mając pewność, że to kolejny mały-wielki krok do ich samodzielności. Poziomki uwielbiają muzykę, instrumenty, wspólne tańce, prace plastyczne wykonywane przy pomocy różnych technik oraz zabawy sensoryczne i tory przeszkód.

RAMOWY PROGRAM DNIA

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Przedszkole we Wrocławiu przy ulicy Ołtaszyńskiej 10 czynny jest od godziny 7:30 do 14:30.

-realizacja zajęć w ramach podstawy programowej i zajęć terapeutycznych odbywa się od godz. 9:00 do 14:00

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Przedszkole we Wrocławiu przy ulicy Jaworowej 8 a czynny jest od godziny 8.00 do 14.00.

Wrocław Ołtaszyńska 10                8.00 - 9.00

Wrocław Jaworowa 8 a                  8.00 - 9.00

Schodzenie się dzieci.

9.00 - 9.30 Samoobsługa, spożywanie posiłków (śniadanie).
9.30 - 10.00 Sensoryka - poranny krąg; stymulacja polisensoryczna.
10.30 - 11.00 Motoryka duża.
11.00 - 11.30 Motoryka mała -

zestaw ćwiczeń koordynacji wzrokowo-ruchowej; zajęcia plastyczne.

11.30 - 12.00 Funkcje poznawcze, rozwijanie wiedzy ogólnej.
12.00 - 12.30 Zajęcia rozwijające mowę.
12.30 - 13.00 Reakcje emocjonalne i funkcjonowanie społeczne.
13.00 - 13.30 Zestaw ćwiczeń zgodny z indywidualnym  programem terapeutycznym.
13.30 - 14.00  Samoobsługa; spożywanie posiłków.

Czynności z zakresu samoobsługi, kultury, zachowania się w różnych sytuacjach- realizowane są w ciągu całego dnia.

Spacery, wycieczki oraz zabawy na świeżym powietrzu – organizowane są w ciągu dnia w miarę możliwości i są zależne od odpowiednich warunków pogodowych.

Indywidualne zajęcia z terapeutami, w miarę możliwości, tematycznie są dostosowane do bloku realizowanego podczas zajęć grupowych.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com