Wczesna interwencja

Wczesna interwencja, to praca terapeutyczna prowadzona na wczesnym etapie życia (1-3 lat), z osobami o nieharmonijnym rozwoju, ponadto z dziećmi z wadami genetycznymi, takimi jak: Zespół Downa, Zespół Angelmana, Zespół Retta; FAS, całościowymi zaburzeniami nuerorozwojowymi, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

Cel zajęć z Wczesnej Interwencji

Celem zajęć z Wczesnej Interwencji jest rozwijanie wszystkich sfer funkcjonowania dziecka, takich jak sfera emocjonalno- społeczna, sfera poznawcza, sfera komunikacji (werbalnej i niewerbalnej), sfera sensomotoryczna.

Kiedy należy zgłosić się na zajęcia terapeutyczne?

Do udziału w zajęciach , prowadzonych przez wyspecjalizowanych fachowców i terapeutów zaprasza się dzieci z już postawioną diagnozą, oraz dzieci bez diagnozy, jeśli rodzice zaobserwowali u dziecka niepokojące symptomy:

 • brak nawiązywania kontaktu wzrokowego
 • brak wskazywania palcem
 • brak reakcji na imię
 • niepodejmowanie samodzielnej zabawy
 • przywiązanie do schematów i zasad (np. w zabawie)
 • reakcje emocjonalne niewspółmierne do danej sytuacji
 • brak naśladowania ruchów i zachowań innych osób
 • brak rozwijania się mowy ( dziecko nie gaworzy, nie sylabizuje, nie używa pojedynczych słów)
 • brak zainteresowania innymi osobami i otoczeniem

Korzyści Wczesnej Interwencji:

Społeczne:

 • budowanie pozytywnych relacji z rodzicami i grupą
 • współdziałanie w zabawie
 • wspólne przeżywanie i czerpanie radości
 • rozwijanie umiejętności komunikacji z rodzicem i innymi dziećmi
 • kształtowanie tożsamości społecznej i własnego „ja”
 • pozytywny wpływ na rozwój rozumienia emocji swoich oraz innych osób

Poznawcze (wspomaganie niektórych funkcji, obszarów i procesów poznawczych Takich jak Uwaga, Pamięć, Receptory):

 • Uwaga
  • *kształtowanie koncentracji uwagi
  • * usprawnianie uwagi słuchowej( wysokość dźwięku, intonacja)
 • Pamięć
  • *kształtowanie pamięci krótkotrwałej
  • * wspomaganie pamięci sekwencyjnej, słuchowej i wzrokowej
 • Analizatory ( Integracja percepcyjno- motoryczna)
  • * słuchowy
  • * wzrokowy
  • * kinestetyczno-ruchowy

Informacje o zajęciach terapeutycznych z Wczesnej Interwencji.

 • częstotliwość zajęć- 1 raz w tygodniu
 • czas trwania zajęć: 50 min
 • grupy max. 10-osobowe
 • zajęcia w formie zabawy
 • rodzic bierze udział w zajęciach jako asystent dziecka
 • zajęcia bazują na Programie Rozwoju Relacji (metoda RDI), Metodzie Floortime oraz metodzie Grow Through Play („rozwój poprzez zabawę”). W zajęcia wplatane są elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, sensoplastyki, muzykoterapii, Metody Knill, Metody Dobrego Startu, oraz pedagogiki zabawy Klanza. Zajęcia skupiać się będą na rozwijaniu umiejętności społecznych dziecka, nawiązywaniu i budowaniu prawidłowych relacji z rodzicem/opiekunem i otoczeniem, rozwijaniu umiejętności zabawy i czerpania radości z przebywania w grupie dzieci.

prowadzący: psycholog Oliwia Rudewicz

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com